Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Resultaten

Realisatie 2020
In 2020 zijn 468 aanvragen ontvangen (de doelstelling was meer dan 400). Daarvan zijn er 336 positief beoordeeld en hebben een donatie of een garantie gekregen. Hiervan vielen er 6 onder Fondsen op Naam. Daarnaast was er één aanvraag voor het Maassteden Monumentenfonds.

Het Fonds verstrekt donaties in zeer uiteenlopende sectoren. De sectoren waar het om gaat, worden in de tabel hiernaast genoemd. Een zo compleet mogelijke lijst van alle projecten waaraan in 2020 is gedoneerd, staat in het Journaal van januari 2021. In de Journaals wordt tevens een aantal voorbeeldprojecten nader belicht. Het totaalbedrag aan verstrekte reguliere donaties in 2020 is € 3.521.510,--. Daarnaast is € 84.482 besteed aan overige uitgaven in het kader van de doelstelling. Uit het Fonds op Naam van Ary van West is € 12.500,-- en uit het Weeshuisfonds Vlaardingen € 2.000,-- gedoneerd. Tenslotte is in 2020 € 241.500,-- gedoneerd in het kader van het programma ‘Schoolkosten Voortgezet Onderwijs’ (Hulp bij Schoolkosten). Hiernaast staat het budget van 2020 voor de uitgaven in het kader van de doelstelling afgezet tegen de realisatie.

In 2020 is in totaal € 3.861.992,-- uitgegeven in het kader van de doelstelling. Uit het het overzicht blijkt dat dit bedrag net iets minder is dan is begroot. In de sectoren kunst en cultuur, sport en vrije tijd, educatie, en gezondheid is het gedoneerde bedrag gestegen. Aan natuur en milieu is minder gedoneerd.

Onder de post ‘overige uitgaven in het kader van de doelstelling’ vallen alle directe kosten die gemaakt zijn voor inhoudelijke ondersteuning van stichtingen en verenigingen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de kosten die worden gemaakt om gezinnen die in armoede leven via Weekje Weg met vakantie te laten gaan en inhoudelijke ondersteuning voor het programma Armoede onder kinderen. Tenslotte valt ook gederfde rente van renteloze leningen onder deze post.

Verstrekte donaties in 2020 per traject | Bekijk tabel

Traject
(bedragen x € 1)
Budget
2020
Realisatie
2020
Realisatie
2019
Maatschappelijk welzijn 1.000.000 1.144.370 1.301.410
Kunst en cultuur 1.000.000 848.290 578.175
Educatie 700.000 743.175 356.104
Sport en vrije tijd 700.000 499.975 317.925
Gezondheid 200.000 216.650 67.100
Natuur en milieu 200.000 69.050 216.392
Overige uitgave in het kader van de doelstelling 200.000 84.482 49.956
Totaal 4.000.000 3.605.992 2.887.062
Donaties uit het Fonds op Naam van Ary van West 30.300 12.500 14.150
Donaties uit Weeshuisfonds Vlaardingen 9.700 2.000 10.850
Totaal uitgaven projecten 4.040.000 3.620.492 2.912.062
Programma Armoede onder kinderen - - 1.483.658
Programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs - 241.500 -
Totaal uitgaven in het kader van de doelstelling 4.040.000 3.861.992 4.395.720
Aantal positieve beslissingen 336 362