Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Financieel overzicht

Balans en Staat van baten & lasten
De jaarrekening 2020 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens Mazars N.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020.

Balans per 31 december 2020 | Bekijk tabel

Vaste activa 2020 2019
Materiële vaste activa Kantoorpand 1.130.320 1.172.240
Missie gerelateerd vastgoed 852.190 -
Andere vaste bedrijfsmiddelen 13.359 17.672
1.995.869 1.189.912
Financiële vaste activa (1) Beleggingen 228.637.510 204.454.145
Verstrekte leningen u/g 550.000 48.396
229.187.510 204.502.541
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 35.896 25.334
Liquide middelen 1.587.147 705.802
Totaal activa 232.806.422 206.422.869
Passiva 2020 2019
Eigen vermogen Kapitaal (2) 146.747.051 144.863.821
Continuïteitsreserve 6.987.100 6.310.000
Bestemmingsreserves 5.709.800 -
Bestemmingsfondsen 1.210.567 1.183.886
Overige reserves (3) 66.290.998 48.948.534
226.945.516 201.306.241
Kortlopende schulden en overlopende passiva (2.6) Schulden aan leveranciers 17.762 23.510
Projectverplichtingen (4) 5.749.724 5.007.022
Belastingen en premies sociale verzekering 24.233 24.382
Overige schulden en overlopende passiva 69.187 61.714
5.860.906 5.116.628
Totaal passiva 232.806.422 206.422.869Toelichting

  1. Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2020 als uitgangspunt genomen. 
  2. In 2010 is gekozen voor een vermogensstrategie waarin een voor inflatie gecorrigeerd kernvermogen op langer termijn het uitgangspunt is. Derhalve wordt het kapitaal jaarlijks opgehoogd met de inflatie van het afgelopen jaar. 
  3. De overige reserves hebben betrekking op de na dotatie aan de andere reserves resterende saldi volgens de staat van baten en lasten. De reserve dient tevens voor de verwerking van de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsportefeuille. 
  4. Ultimo 2020 is de projectverplichting inzake toegezegde en nog niet uitbetaalde toegekende projecten € 5,7 miljoen euro (in 2019 was dit nog € 5 miljoen euro). 

Natuur en milieu

Voedselbos Rangers

In de zomer van 2020 organiseerde Voedselbos Vlaardingen 'Voedselbos Rangers'. Kinderen van vier tot en met acht jaar ontdekten daarbij als een heuse voedselboswachter welke planten en dieren er leven en groeien in het Voedselbos en welke toegevoegde waarde ze hebben. En ook leerden ze te koken met eten uit het Voedselbos.