Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Bestuursverslag

Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie voor de concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in een directiereglement en in een bestuursreglement. Bij het bestuur ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, de beleggingscommissie staat het bestuur daarin bij.

De beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van directeur, beleggingscommissie en bestuur liggen vast in het bestuursreglement en een door het bestuur vastgesteld beleggingsstatuut. De beleggingscommissie overlegt met de vermogensadviseurs over voorgestelde wijzigingen in de portefeuille en besluit hierover voor zover deze binnen de vastgestelde kaders passen. Daarnaast stelt de commissie notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden ter bespreking in de bestuursvergaderingen.

Bestuur en personeel
In het jaar 2020 vonden vijf reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 25 maart, 12 mei, 21 juli, 13 oktober en 17 december. In de bestuursvergaderingen wordt altijd stil gestaan bij actualiteiten en de beleggingen. Verder wordt er besloten over de aanvragen hoger dan € 25.000,--. In de vergadering van maart is de jaarrekening vastgesteld. Daarnaast is in deze vergadering besloten om bij het Nationaal Restauratiefonds een fonds van 5 miljoen euro in te stellen waaruit laagrentende leningen verstrekt kunnen worden voor het restaureren van monumenten in de regio. 

Het bestuur heeft in 2020 zijn eigen functioneren beoordeeld. Dit is gebeurd door middel van bilaterale gesprekken. De uitkomsten van deze gesprekken zijn besproken in de bestuursvergadering van juli.

Op 10 november is een beleidsdag gehouden. Tenslotte is in de vergadering van december de begroting, het jaarplan voor 2021 en het meerjarenbeleid 2021 - 2024 vastgesteld. 

In de laatste vergadering van het jaar is de heer Nuijten herbenoemd als bestuurslid. De heer Schmidt is herbenoemd als bestuurslid èn als lid van de beleggingscommissie voor een periode van vier jaar. Per 1 januari 2021 is de heer Van Bree afgetreden als bestuurslid in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Tegelijkertijd is met ingang van deze datum mevrouw Zonne benoemd als nieuw bestuurslid. Vanwege de pandemie vonden de meeste vergaderingen in 2020 digitaal plaats.

Gezondheid

Nieuwe rolstoelen

Het Rode Kruis verzorgt aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers. Het gaat daarbij om mensen die beperkt zijn in hun handelen en afhankelijk zijn van anderen om van de ene plaats naar de andere te komen. Om in de toestroom van vervoersaanvragen te kunnen voorzien, heeft de afdeling Nieuwe Waterweg Noord met steun van onder andere het Fonds twaalf nieuwe rolstoelen kunnen aanschaffen.