Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Vermogensbeheer

Activiteiten beleggingscommissie
In 2020 heeft de beleggingscommissie zevenmaal vergaderd. Naast vijf reguliere vergaderingen is de commissie tweemaal extra bijeen geweest. Eén keer om een analyse van de aandelenportefeuille te bespreken en één keer om actuele ontwikkelingen op de beurzen naar aanleiding van de coronapandemie te bespreken. Verder heeft de beleggingscommissie in 2020 de beleggingsstrategie, zoals vastgelegd in het beleggingsstatuut, zo goed mogelijk gecontinueerd. Uitgangspunt hierbij zijn de grenzen die zijn gesteld in het beleggingsstatuut. Indien deze worden overschreden, wordt dit besproken in de commissie en worden zo nodig (achteraf) wijzigingen aangebracht in de portefeuille. De stichting wordt in het beheer van het vermogen bijgestaan door de VermogensMeesters. Zij verzorgen de periodieke rapportages evenals de advisering aan de beleggingscommissie over de allocatie van het vermogen en de te selecteren instrumenten dan wel externe fondsmanagers.

Beleggingsstatuut
Sinds begin 2018 heeft het Fonds een vernieuwde beleggingsstrategie. Hierin zijn duidelijke uitgangspunten opgenomen als het gaat om maatschappelijk verantwoord beleggen. Diverse industrietakken worden uitgesloten (waaronder tabak, casino’s, mijnbouw en grondstoffenhandel). De doelstelling is daarnaast om te beleggen in aandelen van bedrijven die niet betrokken zijn bij zeer ernstige controverses en beter dan gemiddeld presteren op het gebied van ESG-beleid. Voor staatsobligaties geldt dat landen worden uitgesloten waartegen de EU of VN-sancties hebben afgekondigd. Daarnaast wordt in de toekomst alleen nog maar geïnvesteerd in private equity programma’s van aanbieders die aantoonbaar een ESG-beleid hebben. 

Vermogensontwikkeling 2020
De stichting hanteert vanaf 2018 een doelrendement per jaar van inflatie plus 3%. De beleggingsportefeuille heeft in 2020 een rendement behaald van + 14,8%. Dit ligt ruim boven de gewogen referentie index voor de portefeuille (zie grafiek).

De rendementen 2020 (in%) van de portefeuille (totaal en per beleggingscategorie) versus de referentie index.


Bekijk toelichting

Indexen: Private Equity MSCI World NR EUR +3% a
Aandelen MSCI Europe ESG Leaders NR EUR * 70% + b
MSCI North Am. ESG Leaders NR EUR * 15% + 
MSCI Asia-Pac. ESG Leaders NR EUR * 15%
Vastgoed S&P Europe Property TR EUR c
Obligaties BarCap Euro Government AA TR EUR d
Missie ger.  BarCap Euro Nederland TR EUR + 0,5 % e
Portefeuille 30% * a + 35% * b + 5% * c + 25% * d + 5% * e

Met name de categorieën Private Equity en Aandelen hebben aan het rendement bijgedragen. Duidelijk is te zien dat de behaalde rendementen in deze twee categorieën fors hoger zijn dan marktgemiddeld. Ook in de categorieën Vastgoed en Obligaties is een positief verschil aanwezig.

Het rendementsverschil versus de referentie index is het gevolg van de gemaakte selecties. De programmamanagers Private Equity behoren tot het topsegment in hun categorie. Zij weten ook in een – vanwege covid-maatregelen - moeilijk jaar voor ondernemingen, de goede ondersteuning te bieden en omzetgroei vast te houden. Dat vertaalt zich in hogere waarderingen. Bij de beursgenoteerde aandelen (inclusief vastgoed) wordt doelbewust het accent gelegd op innovatieve, duurzame en sterk groeiende ondernemingen. De portefeuille wijkt daarmee qua samenstelling en sectorverdeling sterk af van hetgeen via indexen gangbaar is. Gevolgen waren een sneller koersherstel na de aanvankelijke daling in het eerste kwartaal, en daarna een sterkere stijging in het vierde kwartaal. Overigens heeft ook de accentverschuiving in de portefeuille in het derde kwartaal hieraan bijgedragen (afbouw van bedrijven met een verminderd perspectief en vervanging door perspectiefvolle ondernemingen). Hiermee is 2020 een goed beleggingsjaar geweest.