Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Donatiebeleid 2020
Conform de doelstelling in het jaarplan konden er ook in 2020 voor burgerinitiatieven tot 1 april donaties worden aangevraagd. Groepen inwoners van Schiedam, Vlaardingen of Maassluis die een initiatief hebben dat voor een langere periode een bijdrage levert aan de samenleving kunnen hier een beroep op doen. De aanvraag moest minimaal € 1.000,-- en maximaal € 10.000,-- zijn. Hierop zijn twaalf aanvragen ontvangen, waarvan er zeven zijn geselecteerd. Het programma heeft tot doel om de vrijwillige inzet van de bewoners voor de samenleving en vernieuwende projecten te stimuleren.

Coronahulp
Begin maart kreeg Nederland te maken met het coronavirus. Dit had ook grote gevolgen voor de lopende projectaanvragen bij het Fonds. Meer dan vijftig aanvragen kwamen hierdoor te vervallen. Ook moesten er veel aanvragen worden aangehouden in verband met de onzekerheden rond het coronavirus.
Meteen na de bekendmaking van de lockdown is een spoedprocedure in het leven geroepen voor aanvragen voor coronahulp. Op deze manier hebben we veel maatschappelijke organisaties kunnen helpen. Bijvoorbeeld door laptops te financieren voor het geven van onderwijs op afstand, extra rolstoelen ter beschikking te stellen voor het Rode Kruis dat veel meer patiënten moest vervoeren en door het betalen van hygiënepakketten voor (dakloze) kwetsbare jongeren. 

Daarnaast was er de Vakantieactie in de zomer om ervoor te zorgen dat er veel activiteiten werden georganiseerd voor kinderen die vanwege de pandemie niet op vakantie konden. Stichtingen en verenigingen konden op een eenvoudige manier tot € 3.000,-- aanvragen zonder cofinanciering. Dit was een groot succes: 41 organisaties ontvingen een donatie. Hierdoor konden duizenden kinderen uit de regio meedoen aan leuke activiteiten. Ook met de Winteractie hebben we extra donaties voor coronahulp verstrekt. Zo konden organisaties voor kwetsbare doelgroepen alternatieve activiteiten organiseren rondom de feestdagen. Ook hier is goed gebruik van gemaakt.

Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs
Op 24 september is het programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs van start gegaan. De schoolkosten die binnen het onderwijs in rekening worden gebracht zijn voor veel gezinnen een probleem. Alle middelbare scholen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis doen mee aan dit programma en slaan op deze manier de handen ineen om een duidelijk schoolkostenbeleid te ontwikkelen en ouders ondersteuning te bieden op het moment dat zij bepaalde kosten niet kunnen betalen. Het Fonds heeft hier voor een periode van drie jaar een totaalbudget van bijna één miljoen euro beschikbaar gesteld.

Inhoudelijke ondersteuning
In 2020 is incidenteel inhoudelijke ondersteuning aan stichtingen en verenigingen gegeven. Door de maatregelen in het kader van het coronavirus was er minder direct contact met aanvragers en konden de cursussen fondsenwerving niet doorgaan.

Maassteden Monumentenfonds

Halverwege het jaar is het Fonds een samenwerking aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds. Door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is maximaal vijf miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee via het Nationaal Restauratiefonds in de regio een laagrentende lening kan worden verstrekt voor de restauratie, herbestemming of verduurzaming van monumenten. De doelstelling is om monumenten te behouden voor de regio en waar mogelijk een (maatschappelijke) herbestemming te geven. Het maximale leenbedrag is één miljoen euro. Het gaat om een revolverend fonds: aflossingen en rente worden weer ingezet voor nieuwe projecten.

Aanschaf pand voor maatschappelijke opvang
In maart 2020 is een pand aan de Zijlstraat in Schiedam overgenomen van een zorginstelling. In goed overleg met de gemeente Schiedam en Stichting Elckerlyc is het pand verbouwd, zodat er acht gezinnen in opgevangen kunnen worden die tijdelijk geen huisvesting hebben. Vanaf 1 juli 2020 is het pand verhuurd voor deze functie aan Stichting Elckerlyc.

Evaluatie beleid
In 2020 is door Movisie een evaluatie gemaakt over het programma Armoede onder kinderen. Hoewel bepaalde projecten nog lopen, is dit programma eind 2020 afgerond met een digitale bijeenkomst. Het programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs is voortgekomen uit dit programma.
In de loop van 2020 heeft het bestuur besloten om vaker met programma’s te gaan werken. Er is een programmacommissie in het leven geroepen om dit in goede banen te leiden. Tijdens de beleidsdag in november zijn hierover afspraken gemaakt en is besloten welk thema het eerst wordt opgepakt, namelijk kansengelijkheid in het onderwijs.