Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Historie 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgegaan in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ die al in 1784 tot stand kwam. ’t Nut had als doelstelling: het verbeteren van de samenleving. Deze maatschappelijke rol werd dus voortgezet door de spaarbanken. De betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Aanleiding vormde de overname van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen, waardoor het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket verwierf. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd.

De statutaire doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van de samenleving, onder meer door het al dan niet met financiële steun en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of rechtspersonen) verlenen van (financiële) steun aan, of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of sociale strekking. Onder algemeen maatschappelijk belang, zoals hiervoor bedoeld, wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, evenals op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding.

Missie
Onze missie luidt: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. behoudt haar vermogen en draagt met de opbrengsten van dit vermogen bij aan projecten die de kwaliteit van de samenleving verhogen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.

Visie
Het is onze visie dat het Fonds echt het verschil kan maken in de regio. Door een actieve opstelling van het Fonds kunnen zoveel mogelijk aanvragers met goede projecten worden bereikt, kunnen verbindingen worden gelegd tussen bestaande projecten en initiatieven en kunnen goede projecten van buiten de regio worden aangetrokken. Dat betekent ook goed luisteren naar de behoeften van maatschappelijke partijen in de regio en hierop inspelen door de juiste projecten te ondersteunen.


Het is de rol van het Fonds om goede maatschappelijke initiatieven te stimuleren, selecteren en ondersteunen. Het is van belang om aanvragers te motiveren om vernieuwende projecten in te dienen omdat deze een grote impact kunnen hebben. Immers vernieuwende werkwijzen worden herhaald op het moment dat deze efficiënt of effectief blijken, of als zij andere positieve (bij)effecten hebben.

De inwoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis geven, bewust of onbewust, zelf aan wat zij belangrijke projecten voor de samenleving vinden. Dat doen zij met activiteiten die zij vrijwillig ontplooien binnen stichtingen of verenigingen. Aangezien dit in de regel activiteiten zijn die niet professioneel (via de overheid) zijn georganiseerd, is de financiering ook niet vanzelfsprekend. Daar kan het Fonds dus meerwaarde bieden.

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is een regionaal fonds. Onze missie is om de kwaliteit van de samenleving in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te verbeteren. Het is onze visie dat (de opbrengsten van) het vermogen van het Fonds hiervoor op verschillende manieren kan worden ingezet. Dat betekent niet alleen doneren, maar soms ook garanties geven of leningen verstrekken. Daarnaast betekent het ook investeren in inhoudelijke ondersteuning van stichtingen en verenigingen en het investeren in netwerken die van belang zijn voor maatschappelijke initiatieven in de regio.

Het vermogen van het Fonds is de basis voor onze missie. Zonder dit vermogen is het niet mogelijk om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Het stamvermogen moet daarom behouden blijven en gecorrigeerd kunnen worden voor inflatie. Daarnaast dient het vermogen rendement op te leveren. Het beoogde rendement is vastgelegd in het beleggingsstatuut.

Het is onze visie dat het vermogen verantwoord belegd moet worden. Immers, als we met de opbrengsten van het vermogen de maatschappij willen verbeteren, kan het niet zo zijn dat het vermogen wordt belegd in bedrijven die activiteiten ondernemen waar het Fonds niet achter staat. Ook kan financieel worden geïnvesteerd in een maatschappelijk initiatief. Hierbij wordt genoegen genomen met een beperkt financieel rendement, omdat er ook maatschappelijke opbrengsten zijn die binnen de doelstelling vallen van het Fonds.