Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Samenstelling bestuur per 1 januari 2021
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 12 december 2017 maximaal twaalf jaar. De bestuursleden ontvangen afhankelijk van de (werk) belasting een vergoeding tussen de € 7.000,-- en € 9.500,-- per jaar, exclusief BTW. De vergoeding wordt niet geïndexeerd en er wordt geen aparte onkostenvergoeding verstrekt. 

Bestuur Zittingsduur
De heer drs. Roobol, voorzitter t/m 31 december 2021 (vanaf 2009)
De heer ir. D. Ph. Schmidt, vicevoorzitter t/m 31 december 2024 (vanaf 2013)
De heer mr. B.G.J. de Koning t/m 31 december 2023 (vanaf 2011)
De heer dr. P.J. Moree t/m 31 december 2021 (vanaf 2018)
De heer drs. T.A. Nuijten t/m 31 december 2024 (vanaf 2017)
Mevrouw M. van de Plasse t/m 31 december 2022 (vanaf 2015)
Mevrouw drs. A.N. Zonne MSc t/m 31 december 2024 (vanaf 2021)

Samenstelling beleggingscommissie per 1 januari 2021
Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 12 december 2017. Er is geen sprake van een maximale zittingstermijn.

Beleggingscommissie Zittingsduur
De heer ir. D. Ph. Schmidt, voorzitter t/m 31 december 2024
De heer drs. L. Roobol t/m 31 december 2021
De heer mr. B.G.J. de Koning t/m 31 december 2023
De heer drs. J. Massaar, secretaris Niet van toepassing

Directie en medewerkers
De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door vier medewerkers die werkzaam zijn bij de stichting. De heer Massaar is directeur van de stichting en is op 1 december 2011 in dienst getreden. Het beloningsbeleid voor medewerkers van het Fonds heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. Het beleid is gebaseerd op het beloningsbeleid van Fonds 1818. Er is sprake van een dertiende maand, een pensioen op basis van middelloon en een bijdrage in de pensioenpremie. De salarissen worden geïndexeerd met als minimum de inflatie.

Directeur
De heer drs. J Massaar

Projectleider
Mevrouw C. van der Zwan

Secretaresse/Officemanager
Mevrouw P.F. van ‘t Hof 

Medewerker communicatie & projecten
Mevrouw K. Jacobs

Financiële administratie
Ernst & Young

Accountant 
De heer drs. S. Boomman RA
Mazars N.V.

Sinds 1 februari 2020 is de heer Werner aangesteld in een tijdelijke positie als externe projectadviseur armoedebestrijding op scholen.