Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Resultaten

Realisatie 2021
In 2021 zijn 403 aanvragen ontvangen (de doelstelling was meer dan 400). Op 322 aanvragen is positief beslist door middel van een donatie, een garantie of een renteloze lening. Hiervan vallen er 7 onder fondsen op naam.

Het Fonds verstrekt donaties in zeer uiteenlopende sectoren. De sectoren waar het om gaat worden in de tabel hieronder genoemd. In het magazine van het Fonds en op de website wordt een aantal voorbeeldprojecten nader belicht. Het totaalbedrag aan verstrekte reguliere donaties in 2021 is € 3.912.805. Daarnaast is € 50.000 gedoneerd uit het Fonds op naam van Ary van West en € 4.500 uit het Weeshuisfonds Vlaardingen. Hieronder staat het budget van 2021 voor de uitgaven in het kader van de doelstelling afgezet tegen de realisatie.

In 2021 is in totaal € 4.100.981 uitgegeven in het kader van de doelstelling. Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat dit bedrag hoger is dan in 2020. Ook is er meer gedoneerd aan reguliere projecten. Opvallend is hierbij dat er meer dan begroot is uitgegeven aan de categorieën maatschappelijk welzijn en gezondheidszorg. Ondanks het feit dat er extra mogelijkheden zijn geboden voor sportverenigingen is het gedoneerde bedrag in 2021 uiteindelijk lager dan in 2020. 

Onder de post ‘overige uitgaven in het kader van de doelstelling’ vallen alle directe kosten die gemaakt zijn voor inhoudelijke ondersteuning van stichtingen en verenigingen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de kosten van kleine projecten die zelf worden georganiseerd en ingehuurd personeel dat wordt ingezet op maatschappelijke thema’s die het Fonds belangrijk vindt. Tenslotte valt ook gederfde rente van renteloze leningen onder deze post.

Verstrekte donaties in 2021 per traject | Bekijk tabel

Traject
(bedragen x € 1)
Budget
2021
Realisatie
2021
Realisatie
2020
Maatschappelijk welzijn 1.000.000 1.386.865 1.144.370
Kunst en cultuur 1.000.000 716.125 848.290
Educatie 700.000 635.770 743.175
Sport en vrije tijd 700.000 461.935 499.975
Gezondheid 200.000 339.250 216.650
Natuur en milieu 200.000 66.460 69.050
Overige uitgave in het kader van de doelstelling 200.000 133.676 84.482
Totaal 4.000.000 3.740.081 3.605.992
Donaties uit het Fonds op Naam van Ary van West 30.300 50.000 12.500
Donaties uit Weeshuisfonds Vlaardingen 9.700 4.500 2.000
Totaal uitgaven projecten 4.040.000 3.794.581 3.620.492
Programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs 317.100 306.400 241.500
Totaal uitgaven in het kader van de doelstelling 4.357.100 4.100.981 3.861.992
Aantal positieve beslissingen 322 336