Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Financieel overzicht

Balans en Staat van baten & lasten
De jaarrekening 2021 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens Mazars N.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.

Balans per 31 december 2021 | Bekijk tabel

Vaste activa 2021 2020
Materiële vaste activa Kantoorpand 1.088.400 1.130.320
Missie gerelateerd vastgoed 816.276 852.190
Kunst 25.750 -
Andere vaste bedrijfsmiddelen 10.781 13.359
1.941.207 1.995.869
Financiële vaste activa (1) Beleggingen 305.138.493 228.637.510
Verstrekte leningen u/g 570.487 550.000
305.708.980 229.187.510
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 35.300 35.896
Liquide middelen 891.626 1.587.147
Totaal activa 308.577.113 232.806.422
Passiva 2021 2020
Eigen vermogen Kapitaal (2) 208.291.082 203.301.930
Continuïteitsreserve 10.016.500 6.987.100
Bestemmingsreserves 5.403.400 5.709.800
Bestemmingsfondsen 1.202.571 1.210.567
Overige reserves (3) 77.094.324 9.736.119
302.507.877 226.945.516
Kortlopende schulden en overlopende passiva (2.6) Schulden aan leveranciers 14.437 17.762
Projectverplichtingen (4) 5.914.837 5.749.724
Belastingen en premies sociale verzekering 26.132 24.233
Overige schulden en overlopende passiva 113.830 69.187
6.069.236 5.860.906
Totaal passiva 308.577.113 232.806.422Toelichting

  1. Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2021 als uitgangspunt genomen. 
  2. In 2021 is er middels een bestuursbesluit besloten om de beginstand van het stamvermogen eenmalig te verhogen naar € 203.301.930. Dit bedrag is tot stand gekomen door het vermogen per 1 januari 2008 te verhogen met het jaarlijkse CPI cijfer.
  3. De overige reserves hebben betrekking op de na dotatie aan de andere reserves resterende saldi volgens de staat van baten en lasten. De reserve dient tevens voor de verwerking van de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsportefeuille. 
  4. Ultimo 2021 is de projectverplichting inzake toegezegde en nog niet uitbetaalde toegekende projecten € 5,9 miljoen euro (in 2020 was dit nog € 5,7 miljoen euro).