Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Bestuursverslag

Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie voor de concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in een directiereglement en in een bestuursreglement. Bij het bestuur ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, de beleggingscommissie staat het bestuur daarin bij.

De beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van directeur, beleggingscommissie en bestuur liggen vast in het bestuursreglement en een door het bestuur vastgesteld beleggingsstatuut. De beleggingscommissie overlegt met de vermogensadviseurs over voorgestelde wijzigingen in de portefeuille en besluit hierover voor zover deze binnen de vastgestelde kaders passen. Daarnaast stelt de commissie notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden ter bespreking in de bestuursvergaderingen.

Bestuur en personeel
In het jaar 2021 vonden vijf reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 23 maart, 11 mei, 13 juli, 12 oktober en 14 december. Op 26 januari vond een extra vergadering plaats om te bespreken hoe het Fonds de sportverenigingen kon ondersteunen in het kader van de coronapandemie. Op 11 november is nog een extra vergadering gehouden om een beslissing te nemen over een aanvraag. In de vergadering van maart is de jaarrekening vastgesteld. In de bestuursvergaderingen wordt altijd stil gestaan bij actualiteiten en de beleggingen. Verder wordt er besloten over de aanvragen hoger dan € 25.000. Tenslotte zijn in de vergadering van december de begroting, het jaarplan voor 2022 en het herziene beleggingsstatuut vastgesteld. De meeste vergaderingen hebben noodgedwongen digitaal plaatsgevonden.

Op 12 oktober en 11 november is een beleidsdag gehouden. Het bestuur heeft tijdens de bijeenkomst in november de wijze waarop wordt vergaderd geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een andere wijze van vergaderen. Daarnaast is besloten om het mandaat van de directeur te verhogen van € 25.000 naar € 50.000. Tenslotte zijn in deze vergadering de thema’s benoemd waar het Fonds in 2022 extra op wil inzetten.

In de laatste vergadering van het jaar is de heer Schmidt benoemd als voorzitter en de heer Nuijten als vicevoorzitter. Per 1 januari 2022 is de heer Roobol afgetreden als bestuurslid in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Tegelijkertijd is met ingang van deze datum mevrouw Boode benoemd als nieuw bestuurslid.

De heer Moree is per 1 januari 2022 benoemd als voorzitter van de beleggingscommissie. Hij neemt deze taak over van de heer Schmidt die voorzitter van het bestuur is geworden. Volgens het bestuursreglement kan de voorzitter van het bestuur namelijk niet tegelijkertijd voorzitter zijn van de belegginscommissie.