Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Samenstelling bestuur per 1 januari 2022
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 12 december 2017 maximaal twaalf jaar. De bestuursleden ontvangen afhankelijk van de (werk) belasting een vergoeding tussen de € 7.000,-- en € 9.500,-- per jaar, exclusief BTW. De vergoeding wordt niet geïndexeerd en er wordt geen aparte onkostenvergoeding verstrekt. 

Bestuur Zittingsduur
De heer ir. D. Ph Schmidt, voorzitter t/m 31 december 2024 (vanaf 2013)
De heer drs. T.A. Nuijten, vicevoorzitter t/m 31 december 2024 (vanaf 2017)
De heer mr. B.G.J. de Koning t/m 31 december 2023 (vanaf 2011)
De heer dr. P.J. Moree t/m 31 december 2025 (vanaf 2018)
Mevrouw drs. S. Boode MA t/m 31 december 2025 (vanaf 2022)
Mevrouw M. van de Plasse t/m 31 december 2022 (vanaf 2015)
Mevrouw drs. A.N. Zonne MSc t/m 31 december 2024 (vanaf 2021)

Samenstelling beleggingscommissie per 1 januari 2022
Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 12 december 2017. Er is geen sprake van een maximale zittingstermijn.

Beleggingscommissie Zittingsduur
De heer dr. P.J. Moree, voorzitter t/m 31 december 2025
De heer ir. D. Ph Schmidt t/m 31 december 2024
De heer mr. B.G.J. de Koning t/m 31 december 2023
De heer drs. J. Massaar, secretaris Niet van toepassing

Directie en medewerkers
De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door vijf medewerkers die werkzaam zijn bij de stichting. De heer Massaar is directeur van de stichting en is op 1 december 2011 in dienst getreden. Het beloningsbeleid voor medewerkers van het Fonds heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. Het beleid is gebaseerd op het beloningsbeleid van Fonds 1818. Er is sprake van een dertiende maand en een pensioen op basis van middelloonregeling (vanaf 2022 een beschikbare premieregeling) waarbij het Fonds bijdraagt aan de pensioenpremie. De salarissen worden geïndexeerd met als minimum de inflatie.

Directeur
De heer drs. J. Massaar

Projectleider
Mevrouw C. van der Zwan

Secretaresse/Officemanager
Mevrouw P.F. van ‘t Hof 

Medewerker communicatie & projecten
Mevrouw K. Jacobs

Programma adviseur
Mevrouw M. Batenburg

Financiële administratie
Ernst & Young

Accountant 
De heer drs. S. Boomman RA
Mazars N.V.