Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Historie 
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is voortgekomen uit de Spaarbank Anno 1820 te Schiedam en de Spaarbank Anno 1823 te Vlaardingen, later opgegaan in Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen. Beide spaarbanken werden opgericht met steun van ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ die al in 1784 tot stand kwam. ’t Nut had als doelstelling: het verbeteren van de samenleving. Deze maatschappelijke rol werd dus voortgezet door de spaarbanken. De betrokkenheid bij de samenleving kreeg op 10 april 1991 een nieuwe impuls toen de maatschappelijke activiteiten van Stichting Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen werden voortgezet onder de naam Stichting Schiedam Vlaardingen Fonds, nu Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Aanleiding vormde de overname van de toenmalige Bondsspaarbank Schiedam Vlaardingen, waardoor het Fonds een aanzienlijk aandelenpakket verwierf. Inmiddels is dit aandelenpakket herbelegd in diverse fondsen. De baten van het vermogen worden sindsdien aangewend voor initiatieven uit het werkgebied, waarvoor een donatiebeleid is geformuleerd.

De statutaire doelstelling is het verhogen van de kwaliteit van de samenleving, onder meer door het al dan niet met financiële steun en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of rechtspersonen) verlenen van (financiële) steun aan, of het zelf realiseren van projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of sociale strekking. Onder algemeen maatschappelijk belang, zoals hiervoor bedoeld, wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, evenals op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en vrijetijdsbesteding.

Missie
Onze missie luidt: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. draagt bij aan initiatieven die de samenleving in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis beter en mooier maken.

Visie
Het Fonds is gevestigd in Vlaardingen, dus op een centrale plek in de regio tussen Schiedam en Maassluis in. Doordat we al 30 jaar actief zijn, kennen we de meeste maatschappelijke en culturele instellingen in de regio goed. We willen dan ook een centrale rol innemen als het gaat om initiatieven (lees: projecten) die de samenleving beter of mooier maken.

Stichtingen en verenigingen moeten op een eenvoudige manier terecht kunnen bij het Fonds voor financiële ondersteuning in de vorm van een donatie, garantie of lening en inhoudelijke ondersteuning. Ook kunnen initiatieven versterkt worden door ze met elkaar in contact te brengen. Het is daarnaast onze visie dat we door een actieve opstelling zoveel mogelijk aanvragers met goede projecten kunnen bereiken en goede projecten van buiten de regio kunnen aantrekken. 

Het is de rol van het Fonds om goede maatschappelijke initiatieven te stimuleren, selecteren en ondersteunen. Ook is het van belang om aanvragers te motiveren om projecten in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld door oproepen te doen om aanvragen in te dienen in het kader van een bepaald thema. We zijn van mening dat het Fonds niet alleen reactief moet zijn maar ook zelf initiatieven moet nemen als zij iets wil doen aan grote maatschappelijke thema’s of kansen ziet in het kader van haar doelstelling.

Het is onze visie dat het vermogen verantwoord belegd moet worden. Immers, als we met de opbrengsten van het vermogen de maatschappij willen verbeteren, kan het niet zo zijn dat het vermogen wordt belegd in bedrijven die activiteiten ondernemen waar het Fonds niet achter staat.