Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Staat van baten en lasten over 2021 | Bekijk tabel

Exploitatie 2021 Begroting 2021 Exploitatie 2020
Baten
Netto baten uit vermogen 1.031.998 1.460.784
Koersresultaten 78.719.590 28.133.436
Particuliere schenkingen - 1.000
Overige opbrengsten 81.984 54.771
Som der baten 79.833.572 6.219.800 29.649.991
Uitgaven in het kader van de doelstelling (3.374.149) (4.257.100) (3.221.333)
Overige lasten
Personeelskosten 410.452 395.700 378.265
Afschrijving op materiële vaste activa 85.401 70.500 70.055
Huisvestingskosten 60.389 110.900 55.138
Communicatiekosten 78.843 95.000 78.852
Kantoorkosten 58.651 87.000 49.835
Algemene kosten 145.121 81.700 94.049
Bestuurskosten 58.205 70.000 63.190
Som der lasten 897.062 910.800 789.384
Saldo staat van baten en lasten 75.562.361 1.051.900 25.639.274