Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Resultaten

Realisatie 2022
In 2022 zijn 418 aanvragen ontvangen (de doelstelling was meer dan 400). Op 321 aanvragen is positief beslist door middel van een (meer-)donatie of een garantie. Hiervan vallen er zeven onder fondsen op naam.

Het Fonds verstrekt donaties in zeer uiteenlopende sectoren. De sectoren waar het om gaat worden in de tabel genoemd. In het magazine van het Fonds en op de website wordt een aantal voorbeeldprojecten nader belicht. Het totaalbedrag aan verstrekte reguliere donaties in 2022 is € 4.925.125,-- (uitgaven in het kader van de zes sectoren en het programma Schoolkostenbeleid). Daarnaast is € 15.000,-- gedoneerd uit het Fonds op Naam van Ary van West en € 9.000,-- uit het Weeshuisfonds Vlaardingen. Op deze pagina staat het budget van 2022 voor de uitgaven in het kader van de doelstelling afgezet tegen de realisatie.

In 2022 is in totaal € 5.170.768,-- uitgegeven in het kader van de doelstelling. Uit het  overzicht blijkt dat dit bedrag hoger is dan in 2021. De verhoging wordt vooral veroorzaakt door de projecten in het kader van kansengelijkheid die vallen onder de sector Educatie (Jeugdeducatiefonds en Lentiz Life). Ook het gedoneerde bedrag in de sector Maatschappelijk welzijn is hoger dan in 2021. Dit komt door een grote donatie in het kader van het project 750 Jaar Stadsrechten in Vlaardingen. Er is in 2022 in totaal echter minder gedoneerd dan begroot. Dit werd vooral veroorzaakt doordat een aantal grote projecten, zoals het Gewoon Geld Geven, niet doorging. Ook een groot project van het Educatief Archeologisch Erf (Natuur en milieu) bleek niet door te gaan in 2022.  

Onder de post ‘overige uitgaven in het kader van de doelstelling’ vallen alle directe kosten die gemaakt zijn voor inhoudelijke ondersteuning van stichtingen en verenigingen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de kosten van kleine projecten die zelf worden georganiseerd en personeel dat wordt ingezet op maatschappelijke thema’s die het Fonds belangrijk vindt. Tenslotte valt ook gederfde rente van renteloze leningen onder deze post.

Verstrekte donaties in 2022 per sector | Bekijk tabel

Sector
(bedragen x € 1)
Realisatie
2022
Begroting
2022
Realisatie
2021
Maatschappelijk welzijn 1.923.870 2.900.000 1.386.865
Gezondheid 151.750 200.000 339.250
Natuur en milieu 34.500 1.200.000 66.460
Educatie 1.476.850 700.000 635.770
Sport en vrije tijd 329.450 700.000 461.935
Kunst en cultuur 680.680 1.000.000 716.125
Totaal sectoren 4.597.100 6.700.000 3.606.405
Programma Schoolkostenbeleid voortgezet onderwijs 328.025 317.000 306.400
Totaal sectoren en programma's 4.925.125 7.017.000 3.912.805
Donaties uit het Fonds op Naam van Ary van West 15.000 30.300 50.000
Donaties uit Weeshuisfonds Vlaardingen 9.000 9.700 4.500
Totaal donaties 4.949.125 7.057.000 3.967.305
De Heemtuin 102.457 130.000 -
Overige uitgaven in het kader van de doelstelling 82.954 200.000 133.676
Programma adviseur 36.232 69.400 -
Totaal uitgaven in het kader van de doelstelling 5.170.768 7.456.400 4.100.981
Aantal positieve beslissingen 321 322