Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Vermogensbeheer

Beleggingsstatuut
Het bestuur heeft in de laatste vergadering van 2021 een nieuw beleggingsstatuut vastgesteld. De rendementsdoelstelling is hetzelfde gebleven (3% plus inflatie). In het nieuwe beleggingsstatuut is passief beleggen niet langer het uitganspunt. Daarnaast is de strategische vermogensverdeling aangepast. De strekking met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen blijft hetzelfde. Voor aandelen en obligaties zijn diverse industrietakken uitgesloten (waaronder tabak, casino’s, mijnbouw en grondstoffenhandel). De doelstelling is daarnaast om te beleggen in aandelen van bedrijven die niet betrokken zijn bij ernstige controverses. Voor staatsobligaties geldt dat landen worden uitgesloten waartegen de EU of VN sancties hebben afgekondigd. Daarnaast wordt in de toekomst alleen nog maar geïnvesteerd in private equity programma’s van aanbieders die aantoonbaar een ESG-beleid hebben. 

Activiteiten beleggingscommissie

In 2022 heeft de beleggingscommissie vijfmaal vergaderd. Naast deze vijf reguliere vergaderingen is de commissie eenmaal extra bijeengeweest om een mogelijke missie gerelateerde investering in windmolens te bespreken.

Verder heeft de beleggingscommissie in 2022 de beleggingsstrategie, zoals is vastgelegd in het beleggingsstatuut, zo goed mogelijk gecontinueerd. Uitgangspunt hierbij zijn de grenzen die zijn gesteld in het beleggingsstatuut. Indien deze worden overschreden, wordt dit besproken in de commissie en worden zo nodig (achteraf) wijzigingen aangebracht in de portefeuille. De stichting wordt in het beheer van het vermogen bijgestaan door de VermogensMeesters. Zij verzorgen de periodieke rapportages evenals de advisering aan de beleggingscommissie over de allocatie van het vermogen en de te selecteren instrumenten, dan wel externe fondsmanagers.

Vermogensontwikkeling 2022
De financiële markten hebben in 2022 forse schokken moeten verwerken, met als gevolg dat de rendementen in 2022 niet positief waren (zie grafiek).

De rendementen 2022 (in%) van de portefeuille (totaal en per beleggingscategorie) versus de referentie index.


Bekijk toelichting

Indexen: Obligaties Eurozone en Missie gerelateerd Bloomberg Euro Aggregate AA TR a
Aandelen beursgenoteerd en Private Equity Stoxx Europe Sustainability NR b
Portefeuille 25% * a + 75% * b 

Met name de sterk gestegen grondstoffenprijzen (waaronder energie) hebben de inflatiecijfers in 2022 onverwacht snel doen stijgen. Het heeft geleid tot eveneens forse rentestijgingen en als gevolg gingen vrijwel alle waarderingen van beleggingstitels omlaag. Het sterkst is dit zichtbaar geweest bij beursgenoteerde instrumenten (zowel aandelen als obligaties). Binnen de portefeuille hebben de beursgenoteerde aandelen de grootste waardedaling gekend. Deze daling is veel sterker dan de index. Dit komt doordat er veel groeibedrijven in de portefeuille zitten. Deze sterk op groei geselecteerde ondernemingen zijn fundamenteel gezond maar hebben – na jarenlange sterke koersstijgingen – een flinke koerscorrectie te pakken. We beschouwen het als een eenmalig effect met goede herstelkansen. Het effect in de portefeuille is overigens beperkt dankzij de aanwezigheid van posities in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De effecten van de rentestijgingen zijn daar weliswaar zichtbaar maar van beperktere omvang dan bij beursgenoteerde ondernemingen.

Het negatieve rendement is een jaarcijfer. Zoals ieder jaarcijfer moet het worden gezien in de historische ontwikkeling op langere termijn. De – 19,1% is fors maar kan worden opgevangen dankzij de goede resultaten in de voorgaande jaren. Bovendien hebben de rendementen geen effect op de toekomstige kasstromen van de obligaties (het zijn veilige titels). De waardedalingen in deze categorie zijn in die zin slechts momentopnames.