Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Financieel overzicht

Balans en Staat van baten & lasten
De jaarrekening 2022 is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven en geeft volgens Mazars N.V. een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022.

Balans per 31 december 2022 | Bekijk tabel

Vaste activa 2022 2021
Materiële vaste activa Kantoorpand 1.101.045 1.088.400
Missie gerelateerd vastgoed 779.935 816.276
Kunst 26.693 25.750
Andere vaste bedrijfsmiddelen 26.968 10.781
1.934.642 1.941.207
Financiële vaste activa (1) Beleggingen 243.749.134 305.138.493
Verstrekte leningen u/g 523.231 570.487
244.272.365 305.708.980
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 101.591 35.300
Liquide middelen 219.237 891.626
Totaal activa 246.527.835 308.577.113
Passiva 2022 2021
Eigen vermogen Kapitaal (2) 229.670.190 208.291.082
Continuïteitsreserve 8.596.050 10.016.500
Bestemmingsreserves 5.000.000 5.403.400
Bestemmingsfondsen 1.220.241 1.202.571
Overige reserves (3) (5.646.532) 77.094.324
238.839.949 302.507.877
Kortlopende schulden en overlopende passiva  Schulden aan leveranciers 38.301 14.437
Projectverplichtingen (4) 7.518.969 5.914.837
Belastingen en premies sociale verzekering 33.489 26.132
Overige schulden en overlopende passiva 97.127 113.830
7.687.886 6.069.236
Totaal passiva 246.527.835 308.577.113Toelichting

  1. Bij de berekening van de grootte van het vermogen van Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. zijn de beurskoersen per 31 december 2022 als uitgangspunt genomen. 
  2. Het Fonds heeft een stamvermogen van € 229.670.190. Dit bedrag is tot stand gekomen door het vermogen per 1 januari 2008 te verhogen met het jaarlijkse CPI cijfer.
  3. De overige reserves hebben betrekking op de na dotatie aan de andere reserves resterende saldi volgens de staat van baten en lasten. De reserve dient tevens voor de verwerking van de risico’s die verbonden zijn aan de beleggingsportefeuille. 
  4. Dit betreft het bedrag aan nog niet uitbetaalde donaties voor toegekende projecten.