Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Staat van baten en lasten over 2022 | Bekijk tabel

Realisatie 2022 Begroting 2022 Realisatie 2021
Baten
Netto baten uit vermogen 1.129.321 1.031.998
Koersresultaten (59.126.969) 6.859.100 78.719.590
Overige opbrengsten 89.054 90.800 81.984
Som der baten (57.908.594) 6.949.900 79.833.572
Lasten
Uitgaven in het kader van de doelstelling 4.716.086 7.137.100 3.374.149
Overige lasten
Personeelskosten 445.208 417.700 410.452
Afschrijving op materiële vaste activa 90.239 88.500 85.401
Huisvestingskosten 135.649 120.900 60.389
Communicatiekosten 70.855 95.000 78.843
Kantoorkosten 78.344 53.000 58.651
Algemene kosten 163.461 91.700 145.121
Bestuurskosten 59.492 70.000 58.205
Som der overige lasten 1.043.248 936.800 897.062
Saldo staat van baten en lasten (63.667.928) (1.124.000) 75.562.361