Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Bestuursverslag

Verantwoordelijkheden bestuur en taken beleggingscommissie
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie voor de concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in een directiereglement en in een bestuursreglement. Bij het bestuur ligt tevens de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid van het vermogen, de beleggingscommissie staat het bestuur daarin bij.

De beleggingscommissie bestaat uit drie bestuursleden en de directeur en wordt ondersteund door de VermogensMeesters als adviseur. De bevoegdheden van de beleggingscommissie liggen vast in het bestuursreglement en een door het bestuur vastgesteld beleggingsstatuut. De beleggingscommissie overlegt met de vermogensadviseurs over voorgestelde wijzigingen in de portefeuille en besluit hierover voor zover deze binnen de vastgestelde kaders passen. Daarnaast stelt de commissie notities en rapportages op over beleggingsaangelegenheden ter bespreking in de bestuursvergaderingen.

Bestuur en personeel
In het jaar 2022 vonden vijf reguliere bestuursvergaderingen plaats, te weten op 22 maart, 10 mei, 29 juni, 11 oktober en 13 december. Op 25 januari vond een extra vergadering plaats om de ontwikkelingen rondom drie grote aanvragen te bespreken. In de vergadering van maart is de jaarrekening vastgesteld. In de bestuursvergaderingen wordt altijd stil gestaan bij actualiteiten en de beleggingen. Verder wordt er besloten over de aanvragen hoger dan € 50.000,--. Tenslotte zijn in de vergadering van december de begroting en het jaarplan voor 2023 vastgesteld.

Op 10 november is een beleidsdag gehouden. Het bestuur en het bureau hebben een bezoek gebracht aan een aantal projecten in de Westwijk in Vlaardingen. Daarnaast heeft het bestuur stilgestaan bij de voortgang op het gebied van de prioriteiten die in 2021 waren benoemd. 

Eind 2022 is mevrouw A. N. Zonne afgetreden als bestuurslid omdat haar drukke reguliere werkzaamheden moeilijk te combineren waren met de taak van bestuurslid. Per 1 januari 2023 is mevrouw M. van de Plasse voor een periode van vier jaar herbenoemd als bestuurslid.

Met ingang van 1 januari 2023 heeft het bestuur een impactcommissie ingesteld. Deze commissie heeft ten doel voorstellen te ontwikkelen voor programma’s of projecten die betrekking hebben op maatschappelijke thema’s die extra aandacht van het Fonds verdienen. De gekozen onderwerpen hebben altijd een verbinding met minimaal één van de thema’s Maatschappelijk welzijn, Gezondheid, Educatie, Natuur en milieu, Sport en vrije tijd of Kunst en cultuur.