Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Samenstelling bestuur per 1 januari 2023
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met tweemaal de mogelijkheid tot herbenoeming. De zittingsperiode is conform het bestuursreglement van 12 december 2017 maximaal twaalf jaar. De bestuursleden ontvangen afhankelijk van de (werk) belasting een vergoeding tussen de € 7.000,-- en € 9.500,-- per jaar, exclusief BTW. De vergoeding wordt niet geïndexeerd en er wordt geen aparte onkostenvergoeding verstrekt. 

Bestuur Zittingsduur
De heer ir. D. Ph. Schmidt, voorzitter t/m 31 december 2024 (vanaf 2013)
De heer drs. T.A. Nuijten, vicevoorzitter t/m 31 december 2024 (vanaf 2017)
Mevrouw M. van de Plasse t/m 31 december 2026 (vanaf 2015)
De heer mr. B.G.J. de Koning t/m 31 december 2023 (vanaf 2011)
De heer dr. P.J. Moree t/m 31 december 2025 (vanaf 2018)
Mevrouw drs. S. Boode MA t/m 31 december 2025 (vanaf 2022)

Samenstelling beleggingscommissie per 1 januari 2023
Leden van de beleggingscommissie worden door het bestuur van de stichting benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herkiesbaar conform het bestuursreglement van 12 december 2017. Er is geen sprake van een maximale zittingstermijn.

Beleggingscommissie Zittingsduur
De heer dr. P.J. Moree, voorzitter t/m 31 december 2025
De heer ir. D. Ph. Schmidt t/m 31 december 2024
De heer mr. B.G.J. de Koning t/m 31 december 2023
De heer drs. J. Massaar, secretaris Niet van toepassing

Directie en medewerkers
De dagelijkse werkzaamheden van het Fonds worden uitgevoerd door zes medewerkers. De heer J. Massaar is directeur van de stichting en is op 1 december 2011 in dienst getreden. Het beloningsbeleid voor medewerkers van het Fonds heeft zijn oorsprong in de banken-CAO. Er is sprake van een dertiende maand en een pensioen op basis van een beschikbare premieregeling, waarbij het Fonds bijdraagt aan de pensioenpremie. De salarissen worden geïndexeerd met als minimum de inflatie.

Directeur
De heer drs. J Massaar

Secretaresse/Officemanager
Mevrouw P.F. van ‘t Hof 

Projectadviseur
Mevrouw C. van der Zwan

Projectadviseur
Mevrouw K. Jacobs

Programma adviseur
Mevrouw M. Batenburg

Medewerker communicatie 
Mevrouw E. Winkelman

Financiële administratie
Ernst & Young

Accountant 
De heer drs. S. Boomman RA
Mazars N.V.

Sinds 1 februari 2020 is de heer T. Werner aangesteld in een tijdelijke positie als externe projectadviseur armoedebestrijding op scholen.