Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Uitvoering donatiebeleid 2022
In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven wat er is gerealiseerd van het jaarplan voor 2022. Ook in 2022 konden burgerinitiatieven op twee momenten in het jaar een donatie aanvragen. Groepen inwoners van Schiedam, Vlaardingen of Maassluis die een initiatief hebben dat voor een langere periode een bijdrage levert aan de samenleving, kunnen hier een beroep op doen. De aanvraag mag maximaal € 3.000,-- zijn. In totaal zijn 28 aanvragen ontvangen, waarvan er 14 zijn gehonoreerd. Het programma heeft tot doel om de vrijwillige inzet van de bewoners voor de samenleving en vernieuwende projecten te stimuleren.

Daarnaast is in de zomer wederom een speciale actie gehouden om ervoor te zorgen dat er veel activiteiten werden georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie konden. Stichtingen en verenigingen kregen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier tot € 3.000,-- aan te vragen zonder cofinanciering. Dit was een groot succes: 34 organisaties hebben een donatie ontvangen. Hierdoor konden duizenden kinderen uit de regio meedoen aan leuke activiteiten. 

Armoede
Armoede is een speerpunt van het Fonds. Het programma Gewoon Geld Geven is een initiatief van het Kansfonds waarbij 150 gezinnen die in armoede leven twee jaar lang 150 euro in de maand extra krijgen. Tegelijkertijd wordt door de Hogeschool van Amsterdam onderzocht wat de effecten hiervan zijn. Samen met het Kansfonds is aangeboden om dit project uit te voeren in de gemeente Schiedam. Helaas is hier geen gebruik van gemaakt.

Daarnaast is gedurende het jaar veelvuldig contact geweest met het Schuldenlab MVS over deelname aan een social impact bond om de doorbraakmethode mogelijk te maken in de regio. Hierover is geen overeenstemming bereikt omdat er uiteindelijk geen bereidheid bleek te zijn vanuit de gemeentes om rente over deze lening te betalen. De drie gemeenten hebben eind 2022 besloten om met hulp van DSW te starten met de doorbraakmethode.

In 2020 is het programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs van start gegaan. De schoolkosten die binnen het onderwijs in rekening worden gebracht, zijn voor veel gezinnen een probleem. Inmiddels doen alle middelbare scholen mee aan dit programma en heeft ook een aantal mbo-opleidingen zich aangesloten. De deelnemende scholen ontwikkelen een duidelijk schoolkostenbeleid en bieden ouders ondersteuning op het moment dat zij bepaalde kosten niet kunnen betalen. Het Fonds stelt hiervoor in een periode van drie jaar een budget van bijna één miljoen euro beschikbaar. In 2022 zijn alle aanvragen voor het schooljaar 2022-2023 afgehandeld. Dat is het derde en laatste schooljaar voor het programma in deze vorm. In 2023 wordt bekeken of en hoe dit programma wordt voortgezet.

Kansengelijkheid
In 2022 is vanuit het Fonds consequent verder gewerkt aan het speerpunt kansengelijkheid. Er is een grote donatie aan het Lentiz Life College verstrekt om voor een periode van twee jaar het ‘van 8 tot 8’-concept kwalitatief te verstevigen. Het project heeft tot doel de kansengelijkheid te bevorderen. Veel van de maatregelen in het projectplan zijn maatregelen die ook worden geadviseerd in het onderzoek naar kansengelijkheid in het onderwijs, dat voor het Fonds is uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut. 

In september is bekendgemaakt dat het Fonds structureel gaat samenwerken met het Jeugdeducatiefonds voor de komende drie jaar. Dit betekent dat alle scholen met een grote populatie kinderen die in armoede opgroeien zich aan kunnen sluiten bij het Jeugdeducatiefonds. Daarnaast zal op twaalf scholen de handreiking omgaan met armoede geïmplementeerd worden. Een andere organisatie die zich inzet voor kansengelijkheid in het onderwijs door middel van snuffelstages en sollicitatietraining is JINC. JINC is inmiddels actief in alle drie de gemeentes van onze regio en in 2023 is een aanvraag goedgekeurd voor het continueren van deze activiteiten. 

Nieuwe speerpunten
Verder is in 2022 een aantal (mogelijk) nieuwe speerpunten verkend. Het gaat dan om: achterstandswijken, zorgwoningen, uitdagende en gezonde schoolgebouwen en natuur, milieu en duurzaamheid. Door de hoge energieprijzen bleek in de loop van het jaar dat veel sportverenigingen in de problemen kunnen komen door de hoge energieprijzen. Daarom is vanuit het Fonds een aanbod gedaan om extra bij te dragen aan het verduurzamen van sportaccommodaties van verenigingen. Te weten, 50% van de duurzame investeringen tot een maximum van € 75.000,--. Veel verenigingen blijken geïnteresseerd te zijn in dit aanbod. 

Inhoudelijke ondersteuning
In 2022 is meermalen inhoudelijke ondersteuning aan stichtingen en verenigingen gegeven. Het gaat dan om inhoudelijke ondersteuning van de SESAM Academie, Rotterdam Sportsupport of duurzaamheidsadviezen van Stichting Stimular. In 2022 zijn twee cursussen Fondsenwerving gegeven. 

Maassteden Monumentenfonds

Het Fonds is enkele jaren geleden een samenwerking aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is maximaal vijf miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee via het NRF in de regio een laagrentende lening kan worden verstrekt voor de restauratie, herbestemming of verduurzaming van monumenten. De doelstelling is om monumenten te behouden voor de regio en waar mogelijk een (maatschappelijke) herbestemming te geven. Het maximale leenbedrag is 1 miljoen euro. Het gaat om een revolverend fonds: aflossingen en rente worden weer ingezet voor nieuwe projecten. In 2022 is met verschillende partijen overleg gevoerd over mogelijke leningen uit dit Fonds. Er is voor één extra lening toestemming gegeven.

Aanschaf Heemtuin
Begin van dit jaar is de Heemtuin in de Westwijk van de gemeente Vlaardingen overgenomen. De Heemtuin is een vijftig jaar oude tuin met een uniek ecosysteem waarin veel inheemse planten groeien. De tuin wordt onderhouden door medewerkers van de gemeente en Stroomopwaarts die gedetacheerd zijn bij het Fonds. Het Fonds wil graag dat de tuin in de toekomst beter benut wordt door inwoners van de wijk en meer gebruikt wordt voor educatieve doeleinden. Gedurende het jaar zijn plannen gemaakt voor de vervanging van de blokhut door een nieuw pand waarin beter educatie kan worden gegeven. Door de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen heeft dit plan helaas vertraging opgelopen. 

Evaluatie beleid
In 2022 hebben het bestuur en het bureau tijdens de beleidsdag besproken wat de voortgang was op het gebied van de speerpunten die eind 2021 waren benoemd. Ook is tijdens deze dag een bezoek gebracht aan de Westwijk van Vlaardingen; 'kwetsbare wijken' is een van de speerpunten.