Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Richtlijnen en criteria
Het Fonds verleent steun aan afgebakende projecten, die een raakvlak hebben met de samenleving in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis en georganiseerd worden door stichtingen, verenigingen of groepjes inwoners. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

Het Fonds verstrekt nooit achteraf een bijdrage en voltooide projecten komen niet voor een donatie in aanmerking. Tijdens de behandeling van de aanvraag mag er in principe nog geen financiële verplichtingen zijn aangegaan die betrekking hebben op het aangevraagde project. 

Een financiële bijdrage van het Fonds dekt slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project. Een eigen bijdrage en co-financiering door andere partijen zijn in de regel voorwaarden. Het Fonds honoreert doorgaans ook geen aanvragen voor dekking van reguliere exploitatiekosten.

Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project. Wel kunnen er meerdere aanvragen per jaar worden ingediend of een meerjarige donatie (met tussentijdse evaluatie) worden aangevraagd. In verband met de behandeltermijn dienen aanvragen zes weken voor aanvang van het project bij ons binnen te zijn.

Het Fonds verleent ook steun aan professionele stichtingen en verenigingen die een reguliere taak hebben die door de overheid wordt gefinancierd, zoals in de gezondheidszorg of het onderwijs. In dergelijke gevallen gaat het om projecten die verder gaan dan de reguliere taak van een stichting of vereniging en die bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Deze projecten worden echter anders (lees: strenger) beoordeeld dan projecten die gedragen worden door vrijwilligers. Bij deze laatste categorie is de financiering namelijk minder vanzelfsprekend.

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Zij heeft uiteenlopende functies en taken. Deze functies en taken vloeien voort uit de wet- en regelgeving. De rol van het Fonds is complementair aan die van de overheid. Anders gezegd: Het Fonds ondersteunt geen activiteiten die de verantwoordelijkheid zijn van de overheid. Het Fonds verleent ook geen steun aan (lokale) overheden zelf. Zaken die de overheid (door bezuinigingen) niet tot haar terrein rekent, worden hiermee niet automatisch het terrein van het Fonds.

In alle gevallen is het oordeel van de directie en het bestuur van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. bindend bij het al dan niet honoreren van een aanvraag. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Momenteel bedraagt het aantal projectaanvragen dat per jaar wordt behandeld rond de 450. Het bedrag dat nu jaarlijks beschikbaar wordt gesteld voor de reguliere projecten is 4 miljoen euro. In verband met verschillende grote projecten die in voorbereiding zijn, is het donatiebudget voor 2022 opgehoogd naar 7,2 miljoen euro.

Beoordelen projecten 
Het Fonds ontvangt veel aanvragen van projecten die vaak voorkomen. Om dit soort aanvragen zo goed mogelijk te beoordelen, zijn korte interne beleidsnotities opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten voor de beoordeling. Het zijn nadrukkelijk geen regels die weergeven waar een aanvrager recht op heeft. Het gaat om interne richtlijnen die worden gebruikt voor een zo eerlijk mogelijke beoordeling. Deze beleidsregels zijn in 2021 actief gebruikt.

Behandeling aanvragen 
Voor de behandeling van verzoeken om financiële steun zijn de medewerkers van het bureau verantwoordelijk. Zij bekijken de projecten primair op inhoud en kwaliteit en geven hierover advies aan de directeur. Hij bepaalt of een aanvraag voor financiële steun wordt gehonoreerd.

Aanvragen vanaf € 50.000,-- worden, voorzien van een advies, ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur (vijfmaal per jaar). Tot november 2021 lag deze grens op € 25.000,=. Het streven is de aanvragen tot en met € 50.000,-- binnen vier weken tijd van een beoordeling te voorzien.