Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Donatiebeleid 2021
In de volgende hoofdstukken wordt aangegeven wat er is gerealiseerd van het jaarplan voor 2021. Ook in 2021 konden in het eerste kwartaal van het jaar burgerinitiatieven een donatie aanvragen. Groepen inwoners van Schiedam, Vlaardingen of Maassluis die een initiatief hebben dat voor een langere periode een bijdrage levert aan de samenleving kunnen hier een beroep op doen. De aanvraag moest minimaal € 1.000 en maximaal € 10.000 zijn. Hierop zijn 22 aanvragen ontvangen, waarvan er 9 zijn gehonoreerd. Het programma heeft tot doel om de vrijwillige inzet van de bewoners voor de samenleving en vernieuwende projecten te stimuleren.

Het coronavirus had ook in het jaar 2021 veel invloed op de projecten van onze aanvragers. Dit had ook grote gevolgen voor de lopende projectaanvragen bij het Fonds. In totaal 18 aanvragen kwamen dit jaar te vervallen. Ook moesten er veel aanvragen worden aangehouden in verband met de onzekerheden rond het coronavirus. 

Begin 2021 werd duidelijk dat veel sportverenigingen financiële problemen ondervonden door de coronapandemie. Het Fonds heeft toen een miljoen euro ter beschikking gesteld voor sportverenigingen voor de aanschaf van COVID-middelen zoals desinfectiemiddelen, schermen en drukwerk. Ook konden sportverenigingen een aanvraag indienen voor concrete activiteiten om leden weer te laten sporten, maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen, of een plan uit te werken voor het behoud van leden. In totaal hebben 36 verenigingen een aanvraag ingediend. Ook is in dit kader aan één sportvereniging een lening verstrekt.

Daarnaast is in de zomer wederom een speciale actie gehouden om ervoor te zorgen dat er veel activiteiten georganiseerd werden voor kinderen die vanwege de coronapandemie niet op vakantie konden. Stichtingen en verenigingen kregen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier tot € 3.000 aan te vragen zonder cofinanciering. Dit was een groot succes: 40 organisaties hebben een donatie ontvangen, hierdoor konden duizenden kinderen uit de regio meedoen aan leuke activiteiten.

Programma's
De programmacommissie is zesmaal bijeengekomen in 2021. Het Verweij-Jonker Instituut heeft dit jaar in opdracht van het Fonds onderzoek verricht naar kansengelijkheid in het onderwijs. In dit onderzoek is geanalyseerd welke interventies succesvol kunnen worden ingezet in de regio om gelijke kansen in het onderwijs te creëren. De intentie was om hier een speciaal programma voor te ontwikkelen. In de loop van 2021 stelde de Rijksoverheid veel extra geld beschikbaar aan scholen in het land om de achterstanden die leerlingen opgelopen hadden door de coronapandemie te bestrijden. De interventies die hieruit kunnen worden betaald kwamen grotendeels overeen met de interventies die aanbevolen werden in het onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut. Daarom is besloten om hier geen speciaal programma voor in het leven te roepen.
 
Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs
In 2020 is het programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs van start gegaan. De schoolkosten die binnen het onderwijs in rekening worden gebracht zijn voor veel gezinnen een probleem. Inmiddels doen alle middelbare scholen mee aan dit programma en heeft ook een aantal mbo-opleidingen zich aangesloten. De deelnemende scholen ontwikkelen een duidelijk schoolkostenbeleid en bieden ouders ondersteuning op het moment dat zij bepaalde kosten niet kunnen betalen. Het Fonds stelt hiervoor in een periode van drie jaar een budget van bijna één miljoen euro beschikbaar. In 2021 is dit programma, voor zover dit mogelijk was in verband met het coronavirus, verder uitgerold op de middelbare scholen.

Inhoudelijke ondersteuning
In 2021 is incidenteel inhoudelijke ondersteuning aan stichtingen en verenigingen gegeven. Door de maatregelen in het kader van het coronavirus was er minder direct contact met aanvragers en hierdoor kon er ook maar één cursus fondsenwerving doorgang vinden. 

Maassteden Monumentenfonds

Vorig jaar is het Fonds een samenwerking aangegaan met het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Door Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is maximaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee via het NRF in de regio een laagrentende lening kan worden verstrekt voor de restauratie, herbestemming of verduurzaming van monumenten. De doelstelling is om monumenten te behouden voor de regio en waar mogelijk een (maatschappelijke) herbestemming te geven. Het maximale leenbedrag is 1 miljoen euro. Het gaat om een revolverend fonds: aflossingen en rente worden weer ingezet voor nieuwe projecten. In 2021 is met verschillende partijen overleg gevoerd over mogelijke leningen uit dit Fonds.

Overname heemtuin
In maart van dit jaar plaatste de gemeente Vlaardingen een oproep waarin gegadigden gevraagd werden om met plannen te komen voor de 50 jaar oude heemtuin. In verband met bezuinigingen moest de gemeente deze afstoten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Fonds de heemtuin heeft overgenomen. Het komende jaar zal gebruikt worden om te investeren in de heemtuin en om plannen te maken voor de toekomst. Uitgangspunt hierbij is dat de natuurwaarde behouden blijft en dat de tuin zo goed mogelijk wordt ingezet in het verlengde van de doelstellingen van het Fonds.

Evaluatie beleid
In 2021 is het programma ‘Uw Initiatief’ geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat het Fonds vanaf 2022 niet eenmaal maar tweemaal per jaar aan groepjes inwoners (burgerinitiatieven) de mogelijkheid zal bieden om een aanvraag in te dienen. Naar aanleiding van recente ervaringen met aanvragen van musea voor aankopen, is dit jaar ook een beleid vastgesteld voor (de ondersteuning bij) kunstaankopen.