Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Risicoanalyse
Het bestuur heeft in maart 2020 de bestaande risicoanalyse herzien. In deze analyse zijn de risico’s voor de inhoudelijke doelstelling en de financiële doelstelling in kaart gebracht. Maatschappelijk gezien is imagoschade door verkeerde projecten of investeringen een risico en bestuurlijk ligt het grootste risico bij onverantwoord gedrag van medewerkers, de directie of bestuursleden. Deze risico’s zijn echter acceptabel. Met betrekking tot de operationele activiteiten is brand, diefstal of schade door een natuurverschijnsel een risico. Een ander belangrijk risico is natuurlijk dat het computers crashen of het netwerk wordt gehackt. Zo is het Fonds in 2020 ook geconfronteerd met een phishing poging. De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen bleken echter goed te werken.

Voor een vermogensfonds zijn de financiële risico’s per definitie het grootst. Een beurscrash, een faillissement van een bank of partij waarin geïnvesteerd is of slechte resultaten van de beleggingen zijn risico’s met een grote impact. Voor de genoemde financiële risico’s zijn beheersmaatregelen genomen in het Besturingsmodel Beleggingen van het Fonds. Hierin staan afspraken die liquiditeitsrisico’s, marktrisico’s en valutarisico’s zoveel mogelijk beperken. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken over asset allocatie, allocatie naar vreemde valuta en maximale omvang van investeringen per fonds, deelneming, bank of beheerder. Daarnaast worden de marktbewegingen dagelijks gevolgd door de beleggingsadviseur en wordt de beleggingscommissie geïnformeerd over de beleggingsportefeuille op basis van maand- en kwartaalrapportages. De beleggingscommissie houdt zich indien nodig actief bezig met de actuele situatie op de financiële markten.

In de analyse staan geen risico’s op het gebied van financiële verslaglegging. Het belangrijkste risico op het gebied van wet- en regelgeving is dat de ANBI-status van het Fonds zou wijzigen door veranderingen in wet- en regelgeving of doordat niet aan de voorwaarden voor deze status wordt voldaan. Uiteraard worden ontwikkelingen op dit gebied zo goed mogelijk gevolgd om risico’s in dit kader te vermijden. Het was even onzeker wat de gevolgen van de coronapandemie waren voor de organisatie. Verder hebben zich in het boekjaar geen risico's of onzekerheden voorgedaan die een belangrijke impact hebben gehad. Er zijn geen verbeteringen aangebracht in het systeem van risicomanagement in 2020. De risicoanalyse wordt begin 2022 herzien.

Pandemie
In maart werd natuurlijk ook het Fonds als organisatie geconfronteerd met de gevolgen van de pandemie. Als gevolg van de pandemie vond er een forse koersdaling plaats op de beurzen en dit was natuurlijk ook van invloed op de vermogenspositie. Ten tijde van het vaststellen van de jaarrekening 2019 was niet duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Al vrij snel trokken de koersen echter bij en bleek dat er op dit gebied geen negatieve gevolgen te vrezen waren voor (de rentabiliteit van) het vermogen.

Als gevolg van de pandemie werden veel activiteiten waaraan het Fonds een donatie had verleend uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. Dit heeft ertoe geleid dat veel aanvragen vervielen. Meteen in maart is de mogelijkheid geboden om extra steun aan te vragen om de gevolgen van de pandemie op te vangen. Ook zijn er extra mogelijkheden geboden voor aanvragen voor de jeugd in de vakantieperiode en aanvragen voor kwetsbare doelgroepen aan het einde van het jaar. De pandemie had ook doorlopende gevolgen voor het volgende jaar. Aan het begin van 2021 bleek dat vooral de sportverenigingen steeds meer nadelige financiële gevolgen ondervonden van de pandemie. Het bestuur heeft daarom besloten om 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de sportverenigingen.