Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Risicoanalyse
Het bestuur heeft in maart 2020 de bestaande risicoanalyse herzien. In deze analyse zijn de risico’s voor de inhoudelijke doelstelling en de financiële doelstelling in kaart gebracht. Maatschappelijk gezien is imagoschade door verkeerde projecten of investeringen een risico en bestuurlijk ligt het grootste risico bij onverantwoord gedrag van medewerkers, de directie of bestuursleden. Deze risico’s zijn echter acceptabel. Met betrekking tot de operationele activiteiten is brand, diefstal of schade door een natuurverschijnsel een risico. Een ander belangrijk risico is natuurlijk dat computers crashen of het netwerk wordt gehackt. De ICT-omgeving is ingericht op basis van hoge veiligheidseisen en er worden back-ups gemaakt van alle bestanden.

Voor een vermogensfonds zijn de financiële risico’s per definitie het grootst. Een beurscrash, een faillissement van een bank of partij waarin geïnvesteerd is of slechte resultaten van de beleggingen zijn risico’s met een grote impact. Voor de genoemde financiële risico’s zijn beheersmaatregelen genomen in het Besturingsmodel Beleggingen van het Fonds. Hierin staan afspraken die liquiditeitsrisico’s, marktrisico’s en valutarisico’s zoveel mogelijk beperken. Daarnaast worden de marktbewegingen dagelijks gevolgd door de beleggingsadviseur en wordt de beleggingscommissie geïnformeerd over de beleggingsportefeuille op basis van maand- en kwartaalrapportages. De beleggingscommissie bespreekt periodiek de actuele situatie op de financiële markten en past indien nodig de portefeuille aan. Zo is bijvoorbeeld aan het einde van dit boekjaar een gedeelte van de beleggingen omgezet in kortlopende obligaties zodat er de komende jaren voldoende liquide middelen zijn om in te zetten in het kader van de doelstelling. 

In de analyse staan geen risico’s op het gebied van financiële verslaglegging. Ook dit jaar was het onzeker wat de gevolgen van de coronapandemie waren voor de organisatie (zie hieronder). Verder hebben zich in het boekjaar geen risico's of onzekerheden voorgedaan die een belangrijke impact hebben gehad. Er zijn geen verbeteringen aangebracht in het systeem van risicomanagement in 2020. De risicoanalyse wordt begin 2022 herzien.

Coronapandemie
Ook dit jaar werd het Fonds als organisatie geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. Als gevolg van de pandemie werden veel activiteiten waaraan het Fonds een donatie had verleend uitgesteld en uiteindelijk afgeblazen. Dit heeft ertoe geleid dat veel aanvragen vervielen. Wederom zijn dit jaar extra mogelijkheden geboden om de gevolgen van de pandemie het hoofd te bieden. Gedurende het jaar zijn de beurskoersen gestegen dus er waren geen negatieve gevolgen voor het vermogen van het Fonds.

Bureau
Het afgelopen jaar heeft het bureau zich zo goed mogelijk aangepast aan de coronamaatregelen. Op het moment dat dit geadviseerd werd is zoveel mogelijk thuisgewerkt en vonden vergaderingen digitaal plaats. Op 1 augustus is het bureau uitgebreid met een extra medewerker, mevrouw Batenburg. Zij gaat zich gaat richten op programma’s en speciale projecten. In 2021 is besloten om voor de boekhouding en de projectadministratie nieuwe softwareprogramma’s aan te schaffen. Beide administraties staan nu in de cloud. In 2021 is veel energie gestoken in het inrichten van deze programma’s en de conversie van de data.