Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Risicoanalyse
Het bestuur heeft in maart 2022 de bestaande risicoanalyse herzien. In deze analyse zijn de risico’s voor de inhoudelijke doelstelling en de financiële doelstelling in kaart gebracht. Maatschappelijk gezien is imagoschade door verkeerde projecten of investeringen een risico en bestuurlijk ligt het grootste risico bij onverantwoord gedrag van medewerkers, de directie of bestuursleden. Deze risico’s zijn echter acceptabel. Met betrekking tot de operationele activiteiten is brand, diefstal of schade door een natuurverschijnsel een risico. Als het gaat om de organisatie is als risico benoemd dat het Fonds te weinig personeel heeft om de ambities waar te maken. In de loop van het jaar is dan ook extra personeel aangenomen. Een ander belangrijk risico is natuurlijk dat computers crashen of het netwerk wordt gehackt. Vanaf begin 2022 zijn het aanvraagsysteem en de boekhouding in de cloud geplaatst. De risicoanalyse is hierop aangepast. Ook is phising als risico benoemd. 

Voor een vermogensfonds zijn de financiële risico’s per definitie het grootst. Een beurscrash, een faillissement van een bank of partij waarin is geïnvesteerd of slechte resultaten van de beleggingen, zijn risico’s met een grote impact. Voor de genoemde financiële risico’s zijn beheersmaatregelen genomen in het Besturingsmodel Beleggingen van het Fonds. Hierin staan afspraken die liquiditeitsrisico’s, marktrisico’s en valutarisico’s zoveel mogelijk beperken. Daarnaast worden de marktbewegingen dagelijks gevolgd door de beleggingsadviseur en wordt de beleggingscommissie geïnformeerd over de beleggingsportefeuille op basis van maand- en kwartaalrapportages. De beleggingscommissie bespreekt periodiek de actuele situatie op de financiële markten en past indien nodig de portefeuille aan. De fraude risico’s zijn zoveel mogelijk gemitigeerd door middel van het vier ogen principe zover dit mogelijk is binnen een klein team.

In de analyse staan geen risico’s op het gebied van financiële verslaglegging. In 2022 hebben zich geen incidenten voorgedaan die een belangrijke impact hebben gehad op de doelstellingen van het Fonds.

Coronapandemie
Ook dit jaar was het onzeker wat de gevolgen van de coronapandemie waren voor de organisatie. Maar vanaf de maand maart bleek gelukkig dat de pandemie voorbij was en was de impact minimaal.

Bureau
Om de ambities van het Fonds waar te kunnen maken en om de continuïteit te kunnen waarborgen, is besloten om het bureau uit te breiden met een extra projectadviseur en een hoofd financiën en bedrijfsvoering. Onze communicatiemedewerkster heeft de positie van projectadviseur vervuld. Vervolgens is op 1 juli een nieuwe communicatiemedewerkster aangenomen. Daarnaast is eind 2022 een nieuw hoofd Financiën en bedrijfsvoering aangenomen, die start in maart 2023. Eind 2021 zijn zowel de boekhouding als de projectadministratie naar de cloud gemigreerd. Dit is zonder problemen verlopen. Vanaf het boekjaar 2022 wordt gewerkt met iFunds voor de aanvragen en met Exact Online voor de boekhouding.